บี.กริม กรุ๊ป

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  22,964
  1,035

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อากาศมีตัวตน
คำอธิบาย :  รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอนที่ 039 เรื่อง อากาศมีตัวตน : เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้สู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต
คำสำคัญ :   ปฐมวัย, การทดลองวิทยาศาสตร์, science experiment, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, วิทยาศาสตร์, อพวช., NSM
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), บี.กริม กรุ๊ป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ลูกโป่ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 69 23
2 หนวดเหนียวหนึบ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 84 24
3 สปริงดึ๋งดึ๋ง - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 62 24
4 เรื่องเห็ด เห็ด - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 77 24
5 ลูกโป่งมหัศจรรย์ - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 68 25
6 สนุกกับทราย - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 73 25
7 ยางวงรัดแน่น - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 62 25
8 อัศวินปราบเชื้อโรค - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 72 26
9 เส้นผมของเรา - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 81 26
10 แสงและเงา - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 80 26