น้ำเป็นตัวทำละลาย

ข้อมูลผลงาน

  1,741      495     
 
Creative Commons License
น้ำเป็นตัวทำละลาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  น้ำเป็นตัวทำละลาย
คำอธิบาย :  รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอนที่ 011 เรื่อง น้ำเป็นตัวทำละลาย : เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้สู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), บี.กริม กรุ๊ป, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
คำสำคัญ :   NSM, การทดลองวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ปฐมวัย, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, อพวช., science experiment
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip