สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  31,586
  1,124

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อากาศมีตัวตน
คำอธิบาย :  รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอนที่ 039 เรื่อง อากาศมีตัวตน : เป็นรายการวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย การทดลองวิทยาศาสตร์ เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุก เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล รู้จักตั้งคำถาม และทำการทดลองด้วยตนเอง เชื่อมโยงความรู้สู่การคิดค้น ทดลอง และประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้ในอนาคต
คำสำคัญ :   ปฐมวัย, การทดลองวิทยาศาสตร์, science experiment, บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย, วิทยาศาสตร์, อพวช., NSM
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เจ้าของผลงานร่วม :   มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.), องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.), บี.กริม กรุ๊ป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 อากาศมีตัวตน 31,586 1,124
2 โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 30,105 1,754
3 สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 19,598 1,158
4 โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 12,874 2,137
5 วัฏจักรชีวิตของข้าว 9,944 1,721
6 การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด 7,372 899
7 เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch 6,630 3,888
8 ทรานซิสเตอร์ควบคุมออดไฟฟ้าทำงานได้อย่างไร 3,874 361
9 สรุป แบบฝึกหัด 2.2 ข ข้อ 16 (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว) 3,806 591
10 แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3,795 3,479