สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  22,886
  1,535

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
คำอธิบาย :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)\โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100
คำสำคัญ :   โจทย์ปัญหา, ผลบวกของจำนวนคี่
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   กิจกรรม และ Labs, กรณีศึกษา, แบบฝึกหัด, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 โจทย์ปัญหา จงหาผลบวกของจำนวนคี่ทั้งหมดที่น้อยกว่า 100 22,886 1,535
2 สรุปแบบฝึกหัด 2.3 ก ข้อ 3 (รากที่สอง) 14,774 1,026
3 โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 12,070 1,772
4 อากาศมีตัวตน 9,080 880
5 วัฏจักรชีวิตของข้าว 8,350 1,474
6 การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด 5,743 638
7 เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้วยการเขียนโปรแกรม Scratch 5,415 3,148
8 แนวคิด ปัญหาของลุงทอง(การบวกและการลบทศนิยม) 3,477 752
9 สรุป แบบฝึกหัด 2.2 ข ข้อ 16 (โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว) 3,281 462
10 กิจกรรม ใบพัดมหัศจรรย์ 3,228 886