การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด

ข้อมูลผลงาน

  3,134      415     
 
Creative Commons License
การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด
คำอธิบาย :  การทดลอง เรื่องแบบจำลองการทำงานของปอด
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   พื้นฐานวิทยาศาสตร์, แบบจำลอง, การทดลอง, การทำงาน, ปอด
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.64 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง