โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

ข้อมูลผลงาน

  11,107      1,360     
 
Creative Commons License
โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
คำอธิบาย :  โจทย์ปัญหา อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   คณิตศาสตร์, โจทย์ปัญหา, พื้นฐานคณิตศาสตร์, แบบฝึกหัด, อสมการเชิงเส้นตัวเเปรเดียว, อสมการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (24.58 MB)