วัฏจักรชีวิตของข้าว

ข้อมูลผลงาน

  7,305      1,274     
 
Creative Commons License
วัฏจักรชีวิตของข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วัฏจักรชีวิตของข้าว
คำอธิบาย :  วัฏจักรชีวิตของข้าว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คำสำคัญ :   ข้าว, การปลูกข้าว, การเจริญเติบโตของข้าว, วัฏจักรชีวิตของข้าว, ต้นข้าว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip