โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  5,193
  1,839

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ
คำอธิบาย :   ระบบไฟฟ้า ระบบที่ใช้สำหรับจ่ายไฟให้รถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนขบวนรถ แบ่งการจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ประเภทคือ ระบบไฟฟ้าแบบสายส่งเหนือหัว (Overhead Cateary ) ระบบไฟฟ้าแบบใช้รางที่สาม ( Third Rail )
คำสำคัญ :   รางรถไฟ, Electrification System
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
16
ผู้เข้าชม
15,054
ดาวน์โหลด
10,767
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ 5,193
ETCS (European Train Control System 2,562
Automatic Train Control : ATC 1,628
Diesel Electric Locomotive รถจักรดีเซลไฟฟ้า 1,174
Automatic Train Protection : ATP แบบใช้อิเล็กทรอนิกส์บีคอน 635

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
3 ประเภทของทางรถไฟ 20 พฤษภาคม 2559
Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ 20 พฤษภาคม 2559
Monorail (Light Rail) 20 พฤษภาคม 2559
Electric Locomotive รถจักรไฟฟ้า 20 พฤษภาคม 2559
High Speed Rail (รถไฟความเร็วสูง) 20 พฤษภาคม 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล