Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ

ข้อมูลผลงาน

  3,377      1,282     
 
Creative Commons License
Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ
คำอธิบาย :   ระบบไฟฟ้า ระบบที่ใช้สำหรับจ่ายไฟให้รถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนขบวนรถ แบ่งการจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ประเภทคือ ระบบไฟฟ้าแบบสายส่งเหนือหัว (Overhead Catenary ) ระบบไฟฟ้าแบบใช้รางที่สาม ( Third Rail )
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   รางรถไฟ, Electrification System
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (149.73 KB)