Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ

7,221      2,219
 
Creative Commons License
Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ระบบไฟฟ้า ระบบที่ใช้สำหรับจ่ายไฟให้รถไฟฟ้า เพื่อขับเคลื่อนขบวนรถ แบ่งการจ่ายไฟฟ้าเป็น 2 ประเภทคือ ระบบไฟฟ้าแบบสายส่งเหนือหัว (Overhead Catenary ) ระบบไฟฟ้าแบบใช้รางที่สาม ( Third Rail )
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รางรถไฟ, Electrification System
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ, 20 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20630
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2559). "Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20630. (20 พฤษภาคม 2559)
โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ". 20 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/20630.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : Electrification System : ระบบไฟฟ้าของรถไฟ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว