มลิสา นามศรีลี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,604
  1,182

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
ชื่อเรื่อง :  การทำแหนมหมู
คำอธิบาย :  ชื่อ การทำแหนมหมูบ้านเลขที่86/2 บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา \ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นายสมศักดิ์ แก้วกำ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 86/2 บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ ค้าขาย อายุการศึกษาภูมิปัญญา 20 ปี \ชื่อภูมิปัญญา การทำแหนมหมูประวัติข้อมูลภูมิปัญญาประวัติภูมิปัญญาการทำแหนมหมู เมื่อประมาณระยะเวลากว่า 20ปีที่ผ่านมาได้ มีปู่ กับย่าประกอบอาชีพค้าขายแหนมหมูและได้ สืบทอดความรู้และวิธีการทำมาจากรุ่นให้แก่ลูกหลาน เพื่อประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและรักษาอาชีพของครอบครัวไว้ และจะสืบทอดต่อไปในรุ่นลูกหลาน เพื่อให้อาชีพนี้ยังคงอยู่ต่อไปและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในครอบครัวเพิ่มเติม : รายได้จากการขายแหนมหมู ประมาณ 30,000 - 40,000 บาท/เดือน\กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)\การทำแหนมหมู ได้รับความรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งวิธีการทำแหนมหมู จนสามารถทำแหนมหมูในการประกอบอาชีพได้จนถึงปัจจุบัน\\\\\การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)ขั้นตอนและวิธีการสร้างภูมิปัญญา\1.เริ่มจากการนำหนังหมู ไปต้มให้เกิดความอ่อน\\\\2. .นำหนังหมูที่ผ่านการต้ม + กระเทียมตำละเอียด+ข้าวเหนียว+เกลือ+น้ำตาล ผสมกันตามสูตรต้นตำหรับ3. นำส่วนผสมทั้งหมดมาบดรวมกันในเครื่องปั่นแหนม\\\\4. เมื่อบรรจุใส่ถุงออกมาแล้ว นำมาใส่พริกที่เตรียมไว้\\\\\5. นำแหนมที่บรรจุแล้วมารัดยางให้แน่นเพื่อป้องกันอากาศเข้า6. หลังจากนั้นนำมาตัดปลายถุงแล้วนำไปบรรจุเพื่อส่งขายต่อไป\\\\\การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)การจัดเก็บภูมิปัญญาการทำแหนมหมูนั้น เจ้าของภูมิปัญญากล่าวว่ามีการจดจำและจดบันทึกวิธีการทำแหนมหมู หากจะถ่ายทอดความรู้จะต้องอาศัยการสาธิตวิธีการทำเพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุด\\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทำแหนมหมู ใช้วิธีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เรียนรู้ต่อกันไปเรื่อยๆ เนื่องจากตลาดที่รับซื้อแหนมหมูมีจำนวนมาก จึงไม่มีความกังวลในการจำหน่าย\\\\\พิกัด (สถานที่)บ้านเลขที่ 86/2 หมู่8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น\\\\ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวมลิสา นามศรีลี หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำสำคัญ :   การทำแหนมหมู, แหนมหมู, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาไทย, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ิอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สมศักดิ์ แก้วกำ
เจ้าของผลงานร่วม :   มลิสา นามศรีลี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
967
ดาวน์โหลด
1,096
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การทำแหนมหมู 1,604

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การทำแหนมหมู 29 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 การทำแหนมหมู 1,604 1,182