การทำแหนมหมู

1,279      1,093
 
Creative Commons License
การทำแหนมหมู ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การทำแหนมหมู
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ชื่อ การทำแหนมหมูบ้านเลขที่86/2 บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นายสมศักดิ์ แก้วกำ ที่อยู่ บ้านเลขที่ 86/2 บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ ค้าขาย อายุการศึกษาภูมิปัญญา 20 ปี ชื่อภูมิปัญญา การทำแหนมหมูประวัติข้อมูลภูมิปัญญาประวัติภูมิปัญญาการทำแหนมหมู เมื่อประมาณระยะเวลากว่า 20ปีที่ผ่านมาได้ มีปู่ กับย่าประกอบอาชีพค้าขายแหนมหมูและได้ สืบทอดความรู้และวิธีการทำมาจากรุ่นให้แก่ลูกหลาน เพื่อประกอบเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและรักษาอาชีพของครอบครัวไว้ และจะสืบทอดต่อไปในรุ่นลูกหลาน เพื่อให้อาชีพนี้ยังคงอยู่ต่อไปและเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่คนในครอบครัวเพิ่มเติม : รายได้จากการขายแหนมหมู ประมาณ 30,000 - 40,000 บาท/เดือนกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)การทำแหนมหมู ได้รับความรู้มาจาก ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเป็นบุคคลในครอบครัว ได้ทำการถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งวิธีการทำแหนมหมู จนสามารถทำแหนมหมูในการประกอบอาชีพได้จนถึงปัจจุบันการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)ขั้นตอนและวิธีการสร้างภูมิปัญญา1.เริ่มจากการนำหนังหมู ไปต้มให้เกิดความอ่อน2. .นำหนังหมูที่ผ่านการต้ม + กระเทียมตำละเอียด+ข้าวเหนียว+เกลือ+น้ำตาล ผสมกันตามสูตรต้นตำหรับ3. นำส่วนผสมทั้งหมดมาบดรวมกันในเครื่องปั่นแหนม4. เมื่อบรรจุใส่ถุงออกมาแล้ว นำมาใส่พริกที่เตรียมไว้5. นำแหนมที่บรรจุแล้วมารัดยางให้แน่นเพื่อป้องกันอากาศเข้า6. หลังจากนั้นนำมาตัดปลายถุงแล้วนำไปบรรจุเพื่อส่งขายต่อไปการจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)การจัดเก็บภูมิปัญญาการทำแหนมหมูนั้น เจ้าของภูมิปัญญากล่าวว่ามีการจดจำและจดบันทึกวิธีการทำแหนมหมู หากจะถ่ายทอดความรู้จะต้องอาศัยการสาธิตวิธีการทำเพื่อให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงมากที่สุดการถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาการทำแหนมหมู ใช้วิธีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว เรียนรู้ต่อกันไปเรื่อยๆ เนื่องจากตลาดที่รับซื้อแหนมหมูมีจำนวนมาก จึงไม่มีความกังวลในการจำหน่ายพิกัด (สถานที่)บ้านเลขที่ 86/2 หมู่8 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวมลิสา นามศรีลี หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การทำแหนมหมู, ภูมิปัญญาไทย, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, แหนมหมู, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ิอาหารที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธิ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สมศักดิ์ แก้วกำ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มลิสา นามศรีลี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สมศักดิ์ แก้วกำ, มลิสา นามศรีลี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). การทำแหนมหมู, 29 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88519
สมศักดิ์ แก้วกำ, มลิสา นามศรีลี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (2561). "การทำแหนมหมู". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88519. (29 สิงหาคม 2564)
สมศักดิ์ แก้วกำ, มลิสา นามศรีลี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. "การทำแหนมหมู". 29 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/88519.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การทำแหนมหมู

ไม่พบข้อมูลการรีวิว