อ่อนสา หมื่นแก้ว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,612
  2,156

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
ชื่อเรื่อง :  จักสารกระติ๊บข้าว
คำอธิบาย :  กลุ่มจักสารกระติ๊บข้าวสถานที่ บ้านเลขที่153 ม.13 ต.ยางคำ อ.หนอเรือ จ.ขอนแก่นข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางอ่อนสา หมื่นแก้ว 53 ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่153 ม.13 ต.ยางคำ อ.หนอเรือ จ.ขอนแก่น อาชีพ ทำนา อายุการศึกษาภูมิปัญญา 20ปี \ชื่อภูมิปัญญา การสานกระติ๊บข้าวประวัติข้อมูลภูมิปัญญา \กลุ่มจักสานกระติ๊บข้าวบ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งปี ๒๕๔๑ ประธานกลุ่มคนปัจจุบันคือ นางอ่อนสา หมื่นแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในระยะแรกๆ จะมีเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถไปทำการเกษตรได้และอยู่เลี้ยงลูกหลานที่บ้าน โดยจะทำในช่วงเวลาว่าง ต่อมามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหมู่บ้านและต้องการจำนวนมากสมาชิกจึงขยายออกไปสู่คนทุกเพศ วัย ระดมกันในครอบครัวช่วยกันสาน เดิมจะสานเฉพาะกระติ๊บข้าวทรงกลมที่ชาวอีสานนิยมใส่ข้าวเหนียวไว้บริโภคแต่ปัจจุบันจะมีรูปทรงให้เลือกมากมาย มีทุกขนาด ใช้สำหรับเป็นของที่ระลึก ที่ใส่เครื่องประดับ เช่น ปิ่นโตไร้สาย กระติ๊บข้าวรูปหัวใจ นอกจากนั้นก็สานภาชนะต่างๆได้ทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากเครือข่าย KBO จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ ๓ ดาว ปัจจุบัน ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า\กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)เริ่มจากสมัยปู่ยาตายายถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น กระติ๊บยังไม่เป็นสินค้าแต่เป็นของฝากและของแลกเปลี่ยนกัน ต่อมาเริ่มทำเป็นการค้าแต่ราคาก็ต่ำ งานสานกระติ๊บแต่ก่อนเป็นงานหยาบๆ พอตกมาถึงลูกหลานก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดให้ดูดีและสวยงามขึ้น และได้นำหลักวิชาการด้านการออกแบบคุณภาพของการผลิต และได้ให้ข้อมูลทางด้านการบัญชีและการตลาด จนมาถึงปี2543-2544 ทางตำบลยางคำได้ส่งกลุ่มจักรสาน ม.13เป็นกลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเป็นตำบลแรกของอำเภอหนองเรือ\การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)หลังจากปี2543-2544 ได้นำหลักการที่ได้จากนักวิชาการมาพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและท้องถิ่นเช่นลายและรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์จากกระติ๊บธรรมดาให้มีค่ามากกว่ากระติ๊บ มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเช่น กล่องอเนกประสงค์รูปทรงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และแปดเหลี่ยมจนเป็นสินค้าเอกลักษณ์ของตนเอง\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)การถ่ายทอดความรู้ เริ่มจากการได้นำแม่ครูไปถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับลูกหลานนักเรียนเยาวชนและผู้สูงอายุตามเทศบาล รพ.สต.หลายๆรุ่นกลุ่มเป้าหมายที่ถ่ายทอดส่วนมากจะเป็นนักเรียน ผู้สูงอายุ วัยกลางคนและเยาวชนตามลำดับเพื่อให้เยาวชนหรือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้สืบทอดภูมิปัญญาเอาไว้ไม่ให้หายไปกับเวลา\พิกัด(สถานที่)r \ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นายสุริยัน แสงวงค์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลอภิรดี ต.จระเข้ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย\https://youtu.be/Q-oAlBRVXDc
คำสำคัญ :   กระติ๊บข้าว, การสานกระติ๊บข้าว, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   อ่อนสา หมื่นแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม :   สุริยัน แสงวงค์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , ใบงาน, รูปภาพ, VDO Clip
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
1,422
ดาวน์โหลด
2,134
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จักสารกระติ๊บข้าว 1,612

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
จักสารกระติ๊บข้าว 30 สิงหาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 จักสารกระติ๊บข้าว 1,612 2,156