บุญนาค แซ่เตียว

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  9,574
  7,076

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
-  File 14
-  File 15
ชื่อเรื่อง :  ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก
คำอธิบาย :  ชื่อหัวข้อภูมิปัญญาสถานที่ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา \ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางบุญนาค แซ่เตียว ที่อยู่ บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาชีพ ทำไร่,ทำนา อายุการศึกษาภูมิปัญญา 5 ปี \ชื่อภูมิปัญญา ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติกประวัติข้อมูลภูมิปัญญา การจักสานเป็นอาชีพที่กลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านบ้านดอนยาง ตำบลศิลา ใช้หารายได้ ในยามที่ว่างจากการทำสวน ทำไร่ คนในชุมชนรู้จักและมีภูมิปัญญาในการทำจักสานเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รู้จักการนำหวาย ต้นกก ฯลฯ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ มาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้า เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เริ่มหาได้ยากขึ้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน คือ การนำเส้นพลาสติกมาใช้แทนวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เพราะพลาสติกจะมีความแข็งแรงคงทน และหาได้ง่าย นอกจากจะสานเป็นกระบุงแล้ว สามารถนำมาประยุกต์เป็น กระเป๋า ตะกร้าลายสวยๆได้อีกหลายแบบกำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก) การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกจากจะนำหวาย ไม่ไผ่หรือต้นกกที่เป็นวิธีการทำโดยใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติแล้วยังต้องแสวงหาวัสดุอื่นๆอีกด้วย โดยคุณยายได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านและได้เรียนรู้วิธีการทำสานตะกร้าจากเพื่อนๆในชมรม จึงได้เกิดความรู้ในการสานตะกร้าและสามารถทำได้ด้วยตนเองจนเกิดการชำนาญ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้เกิดจากความรู้ที่ได้จากภายในซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในชมรมผู้สูงอายุการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)อุปกรณ์ที่ใช้ในการสานตะกร้า 1.กรรไกร 2.เส้นพลาสติก\ \ขั้นตอนและวิธีการทำ การเตรียมวัสดุ 1. เตรียมพลาสติกแม่แบบการสานตะกร้าพลาสติกตามความต้องการ เลือกสีเส้นพลาสติกให้เหมาะสมกัน \\\2.เริ่มสานตะกร้าพลาสติกตามแม่แบบที่ออกแบบไว้ เมื่อจัดเส้นพลาสติกแล้ว ให้นำเส้นพลาสติกทุกด้านมาขัดกับลาย โดยขัดเว้นเส้น\ \\\3.ขึ้นลายข้างตะกร้า โดยการสานจะใช้ 3 เส้นในการสาน 1 รอบ ดึงเส้นพลาสติกที่ขัดไว้มาสานกับ 3 เส้นที่ขึ้นลาย สานสลับเส้น เมื่อขัดเส้นที่ขัดไว้กับลายแล้ว ให้สานเส้นถัดไปเหมือนเดิม\ \\\4.เมื่อสานเสร็จแล้ว ให้บีบตามขอบของตะกร้า เพื่อทำให้เป็นทรง\ \\\\การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล) การเก็บความรู้ภูมิปัญญา คุณยายได้ใช้วิธีการจดจำถ่ายทอดจากเพื่อนบ้านผู้สูงอายุในชมรมเดียวกันแล้วลงมือทำตามขั้นตอนที่คนในชมรมได้ถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำจนเกิดความชำนาญ\การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) การถ่ายทอดของคุณยายบุญนาค ได้นำความรู้ที่ได้ไปสอนเพื่อนๆในชมรมผู้สูงอายุด้วยกันหรือผู้คนที่อยู๋ในชุมชน หมู่บ้าน หรือผู้ที่สนใจอยากจะสานต่อภูมิปัญญา ก็มาสอบถามได้\พิกัด (สถานที่)\\ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ รูปผู้ศึกษา\หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4 รายวิชา ความเป็นครู (800 5201) เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะ ศึกษาศาสตร์ สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาอาจารย์ผู้สอน1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย\https://youtu.be/MtG3gfvytgA
คำสำคัญ :   ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก, ตะกร้าสานพลาสติก, กระเป๋าสานพลาสติก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   บุญนาค แซ่เตียว
เจ้าของผลงานร่วม :   ณฐอร คล่องการยุทธ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ , ใบงาน, รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
7,799
ดาวน์โหลด
7,006
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก 9,574

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก 26 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก 9,574 7,076