ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก

ข้อมูลผลงาน

  1,377      2,244     
 
Creative Commons License
ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก
คำอธิบาย :  ชื่อหัวข้อภูมิปัญญา
สถานที่
ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา

ชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นางบุญนาค แซ่เตียว
ที่อยู่ บ้านดอนยาง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อาชีพ ทำไร่,ทำนา อายุการศึกษาภูมิปัญญา 5 ปี

ชื่อภูมิปัญญา ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก
ประวัติข้อมูลภูมิปัญญา
การจักสานเป็นอาชีพที่กลุ่มผู้สูงอายุและชาวบ้านบ้านดอนยาง ตำบลศิลา ใช้หารายได้ ในยามที่ว่างจากการทำสวน ทำไร่ คนในชุมชนรู้จักและมีภูมิปัญญาในการทำจักสานเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รู้จักการนำหวาย ต้นกก ฯลฯ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ มาผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้า เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนี้ วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เริ่มหาได้ยากขึ้น จึงได้มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน คือ การนำเส้นพลาสติกมาใช้แทนวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ เพราะพลาสติกจะมีความแข็งแรงคงทน และหาได้ง่าย นอกจากจะสานเป็นกระบุงแล้ว สามารถนำมาประยุกต์เป็น กระเป๋า ตะกร้าลายสวยๆได้อีกหลายแบบ
กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)
การแสวงหาความรู้ซึ่งนอกจากจะนำหวาย ไม่ไผ่หรือต้นกกที่เป็นวิธีการทำโดยใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติแล้วยังต้องแสวงหาวัสดุอื่นๆอีกด้วย โดยคุณยายได้เข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุของหมู่บ้านและได้เรียนรู้วิธีการทำสานตะกร้าจากเพื่อนๆในชมรม จึงได้เกิดความรู้ในการสานตะกร้าและสามารถทำได้ด้วยตนเองจนเกิดการชำนาญ โดยทั้งหมดที่กล่าวมานี้เกิดจากความรู้ที่ได้จากภายในซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในชมรมผู้สูงอายุ
การสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา)
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสานตะกร้า
1.กรรไกร 2.เส้นพลาสติก
ขั้นตอนและวิธีการทำ
การเตรียมวัสดุ
1. เตรียมพลาสติกแม่แบบการสานตะกร้าพลาสติกตามความต้องการ เลือกสีเส้นพลาสติกให้เหมาะสมกัน2.เริ่มสานตะกร้าพลาสติกตามแม่แบบที่ออกแบบไว้ เมื่อจัดเส้นพลาสติกแล้ว ให้นำเส้นพลาสติกทุกด้านมาขัดกับลาย โดยขัดเว้นเส้น
3.ขึ้นลายข้างตะกร้า โดยการสานจะใช้ 3 เส้นในการสาน 1 รอบ ดึงเส้นพลาสติกที่ขัดไว้มาสานกับ 3 เส้นที่ขึ้นลาย สานสลับเส้น เมื่อขัดเส้นที่ขัดไว้กับลายแล้ว ให้สานเส้นถัดไปเหมือนเดิม
4.เมื่อสานเสร็จแล้ว ให้บีบตามขอบของตะกร้า เพื่อทำให้เป็นทรง


การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)
การเก็บความรู้ภูมิปัญญา คุณยายได้ใช้วิธีการจดจำถ่ายทอดจากเพื่อนบ้านผู้สูงอายุในชมรมเดียวกันแล้วลงมือทำตามขั้นตอนที่คนในชมรมได้ถ่ายทอดและลงมือปฏิบัติตามคำแนะนำจนเกิดความชำนาญ

การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร)
การถ่ายทอดของคุณยายบุญนาค ได้นำความรู้ที่ได้ไปสอนเพื่อนๆในชมรมผู้สูงอายุด้วยกันหรือผู้คนที่อยู๋ในชุมชน หมู่บ้าน หรือผู้ที่สนใจอยากจะสานต่อภูมิปัญญา ก็มาสอบถามได้


พิกัด (สถานที่)ข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560
ชื่อผู้ศึกษา นางสาวณฐอร คล่องการยุทธ รูปผู้ศึกษา

หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4
รายวิชา ความเป็นครู (800 5201)
เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะ ศึกษาศาสตร์
สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา
อาจารย์ผู้สอน
1 รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน)
2 อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ
3 อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา
4 อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์
5 อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว
6 อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย

https://youtu.be/MtG3gfvytgA
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บุญนาค แซ่เตียว
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ณฐอร คล่องการยุทธ, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ :   ตะกร้าสานพลาสติก, กระเป๋าสานพลาสติก, ตะกร้า/กระเป๋าสานพลาสติก, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
URL :   https://youtu.be/MtG3gfvytgA
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, ใบงาน, ข้อมูลปฐมภูมิ