Byte

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,664
  204

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  รูปภาพหน้าปก Byte February 1991
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   byte, computer, technology, smallsystems, USA, technical, program, laptops
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   Byte
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
130
ผู้เข้าชม
14,262
ดาวน์โหลด
12,172
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
รูปภาพหน้าปก Byte February 1991 1,664
รูปภาพหน้าปก Byte September 1991 187
รูปภาพหน้าปก BYTE December 1983 vol.8 no.12 181
รูปภาพหน้าปก BYTE March 1990 vol.15 no.3 179
รูปภาพหน้าปก Byte December 1991 178

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
รูปภาพหน้าปก Byte November 1983 vol.8 no.11 29 สิงหาคม 2562
รูปภาพหน้าปก Byte September 1983 vol.8 no.9 29 สิงหาคม 2562
รูปภาพหน้าปก Byte October 1983 vol.8 no.10 29 สิงหาคม 2562
รูปภาพหน้าปก Byte October 1981 vol.6 no.10 29 สิงหาคม 2562
รูปภาพหน้าปก Byte December 1981 vol.6 no.12 29 สิงหาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล