อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,747
  2,079

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
คำอธิบาย :  เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucago-like peptide-1, glucose-depedet isuliotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
คำสำคัญ :   โรคเบาหวาน, อินซูลิน, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด, ผู้ป่วยเบาหวาน, ประเภทของโรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, ดัชนีน้ำตาล, Glycemic Index, มวลน้ำตาล, Glycemic Load, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, Foods for Diabetes, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
เจ้าของผลงานร่วม :   ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, จุรีภรณ์ นวนมุกสิก, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
6,192
ดาวน์โหลด
1,811
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 8,747

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล 8 มีนาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล