คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล

ข้อมูลผลงาน

  1,384      1,305     
 
Creative Commons License
คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือการจัดอาหารเบาหวานด้วยดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาล
คำอธิบาย :  เอกสารนี้สังเคราะห์จากงานวิจัยเรื่อง "ผลของมื้ออาหารที่มีดัชนีน้ำตาลและมวลน้ำตาลสูงและต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาล, อินซูลิน, glucagon-like peptide-1, glucose-dependent insulinotropic polypeptide และระดับความหิวอิ่มในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2" ภายใต้งานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องอาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและการค้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  รัชนี คงคาฉุยฉาย, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จุรีภรณ์ นวนมุกสิก, อุรุวรรณ แย้มบริสุทธิ์, ดร., ริญ เจริญศิริ, ประไพศรี ศิริจักรวาล, รศ.ดร., สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   ค่ามวลน้ำตาลในผลไม้ไทย, การวินิจฉัยโรคเบาหวาน, โภชนาการสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, โรคเบาหวาน, เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน, เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน, ผู้ป่วยเบาหวาน, Glycemic Load, อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน, ค่าดัชนีน้ำตาลในผลไม้ไทย, ดัชนีน้ำตาล, อินซูลิน, Foods for Diabetes, ประเภทของโรคเบาหวาน, อาการบ่งชี้ของโรคเบาหวาน, อาหารของคนเบาหวาน, กลไกความคุมระดับน้ำตาลในเลือด, มวลน้ำตาล, Glycemic Index
URL :   http://www.arda.or.th/ebook_flipbook.php?book_id=25
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (20.38 MB)