ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  7,451
  484

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน เพลงพื้นบ้านเล่าเรื่องตุ๊กตาชาววัง
คำอธิบาย :  ชมการละเล่นเพลงพื้นบ้านกัน โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับตุ๊กตาชาววัง
คำสำคัญ :   ตุ๊กตาชาววัง, บางเสด็จ, เพลงพื้นบ้าน, ป่าโมก, อ่างทอง, เพลงเรือ, วัดท่าสุทธาวาส, ยุวศิลปิน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, สันติ สวนศรี, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, พัชรี โชติช่วง, อุกฤษ จันทร์ตรี, ยุวศิลปิน สืบศิลป์พื้นบ้านบางเสด็จ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล