ภูมรินทร์ สุโกสิ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,528
  793

-  File 1
-  File 2
-  File 3
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่องของครูวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ลิเก) ในงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :   การแสดงพื้นบ้าน, ลิเก, ศิลปินแห่งชาติ, การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, บ้านเครื่องครูรัตน์, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, ภูมรินทร์ สุโกสิ, สันติ สวนศรี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
12
ผู้เข้าชม
5,267
ดาวน์โหลด
5,733
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 1,528
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 521
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 500
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 489
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 471

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 29 สิงหาคม 2562
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 29 สิงหาคม 2562
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 29 สิงหาคม 2562
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 29 สิงหาคม 2562
การแสดงลิเกทรงเครื่อง 29 สิงหาคม 2562
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล