สุกัญญา ศรด้วง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,115
  921

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน กระบวนการทำตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
คำอธิบาย :  เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววัง ทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมดินจนประกอบเข้าชุด โดยชาวบ้าน บ้านบางเสด็จ
คำสำคัญ :   บางเสด็จ, ตุ๊กตาชาววัง, อ่างทอง, ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง, ป่าโมก, ปั้นดิน, งานปั้น
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   พิรญาณ์ น่วมด้วง, สันติ สวนศรี, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, กลอยใจ หาศิริ, สุกัญญา ศรด้วง, พจนา ควรเนตร, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, บุญผ่อง จำนงค์ศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล