VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน กระบวนการทำตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ

ข้อมูลผลงาน

  208      520     
 
Creative Commons License
VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน กระบวนการทำตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO ตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ ตอน กระบวนการทำตุ๊กตาชาววัง บ้านบางเสด็จ
คำอธิบาย :  เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววัง ทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมดินจนประกอบเข้าชุด โดยชาวบ้าน บ้านบางเสด็จ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, พิรญาณ์ น่วมด้วง, นิศารัตน์ เอกรักษา, พจนา ควรเนตร, สุกัญญา ศรด้วง, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, กลอยใจ หาศิริ, บุญผ่อง จำนงค์ศาสตร์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
คำสำคัญ :   งานปั้น, ตุ๊กตาชาววัง, ป่าโมก, ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง, ปั้นดิน, บางเสด็จ, อ่างทอง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (398.64 MB)