สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,929
  925

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คำอธิบาย :  Ifographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คำสำคัญ :   Infographic, หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร, ่สขร., ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ, อินโฟกราฟิก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
75
ผู้เข้าชม
28,958
ดาวน์โหลด
23,615
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1,929
ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า 1,767
อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 880
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน 716
หนีไม่พ้น 666

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 5 การร้องเรียน 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 1 ข้อมูลข่าวสารคืออะไร ? 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 3 วิธีการขอข้อมูลข่าวสาร 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 2 ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 24 พฤษภาคม 2563
E Training พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตอนที่ 4 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย 24 พฤษภาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 Infographic ทำอย่างไรกรณีที่หน่วยงานไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 1,929 925
2 ให้ลงชื่อในกระดาษเปล่า 1,767 418
3 อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 880 479
4 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ประชาคมอาเซียน 716 2,254
5 หนีไม่พ้น 666 461
6 ฉันยังไม่อนุญาต 564 471
7 คำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ ปี 2558 โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 553 458
8 อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ 542 442
9 ของผมมี อย.ครับ 537 431
10 ดูอย่างเดียวนะ 535 401