ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  19,705
  2,231

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ชุดครุยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ชุดครุย, หอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ห้องสมุด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เจ้าของผลงานร่วม :   ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
406
ผู้เข้าชม
113,680
ดาวน์โหลด
59,897
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ชุดครุยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,705
ชั้นหนังสือ ห้อง Eco-Library 5,906
อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 1,677
อาคารช่วงเกษตรศิลปการ 1,140
การเสวนา เรื่อง ห้องสมุดที่ยั่งยืน (Sustainable Library) 1,108

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
กระดุมติดเสื้อนิสิตหญิง 14 มิถุนายน 2565
เหรียญรุ่น KU 72 14 มิถุนายน 2565
เหรียญรุ่น KU 71 14 มิถุนายน 2565
เหรียญรุ่น KU 69 14 มิถุนายน 2565
เหรียญรุ่น KU 57 14 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล