สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,808
  577

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำอธิบาย :  วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
คำสำคัญ :   วารสาร, กกต., การเลือกตั้งท้องถิ่น, การหาเสียง, หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล