วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข้อมูลผลงาน

  54      15     
 
Creative Commons License
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
คำอธิบาย :  วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563 (มกราคม - มิถุนายน 2563)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
คำสำคัญ :   การเลือกตั้งท้องถิ่น, หาเสียงอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย, การหาเสียง, วารสาร, กกต.
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (8.29 MB)