พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร.

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,321
  217

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค
คำอธิบาย :  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวรายสำคัญของโลก แต่ปัจจุบันการผลิตถั่วเขียวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่อง สวทช. จึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสร้างรายได้จากการปลูกถั่วเขียว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทยจนได้สายพันธุ์ดี 6 สายพันธุ์ (KUML1-5 และ KUML 8)
คำสำคัญ :   เกษตรกรรม, การวิจัยด้านเกษตรกรรม, เกษตรกรรมแง่เศรษฐกิจ, การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรม, เกษตรกรรมทางเลือก, เทคโนโลยีการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, ถั่วเขียว KUML, ถั่วเขียว, เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว, การปลูกถั่วเขียว, เมล็ดพันธุ์พืช, เมล็ดพันธุ์, ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML, บ้านดอนหวาย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร., ประกิจ สมท่า,ผศ.ดร., ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
2
ผู้เข้าชม
1,731
ดาวน์โหลด
240
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค 2,321
ถั่วเขียว KUML ปลูกด้วยใจ ได้คุณภาพ 381

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค 7 เมษายน 2564
ถั่วเขียว KUML ปลูกด้วยใจ ได้คุณภาพ 7 เมษายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล