ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค

2,571      243
 
Creative Commons License
ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวรายสำคัญของโลก แต่ปัจจุบันการผลิตถั่วเขียวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่ขยายตัวต่อเนื่อง สวทช. จึงร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรส่งเสริมให้เกษตรกรไทยสร้างรายได้จากการปลูกถั่วเขียว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สนับสนุน ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และ ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวไทยจนได้สายพันธุ์ดี 6 สายพันธุ์ (KUML1-5 และ KUML 8)
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว, การปลูกถั่วเขียว, เมล็ดพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร, การวิจัยด้านเกษตรกรรม, บ้านดอนหวาย, ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML, เกษตรกรรมแง่เศรษฐกิจ, เทคโนโลยีการเกษตร, เมล็ดพันธุ์, ถั่วเขียว KUML, เกษตรกรรม, การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรม, ถั่วเขียว, เกษตรกรรมทางเลือก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร., ประกิจ สมท่า,ผศ.ดร., ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/kuml-species/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร., ประกิจ สมท่า,ผศ.ดร., ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย. (2564). ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค, 7 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227746
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร., ประกิจ สมท่า,ผศ.ดร., ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย. (2564). "ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227746. (7 เมษายน 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์,ศ.ดร., ประกิจ สมท่า,ผศ.ดร., ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว KUML บ้านดอนหวาย. "ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค". 7 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227746.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ถั่วเขียว 6 สายพันธุ์ใหม่ เพิ่มผลผลิต ต้านทานโรค

ไม่พบข้อมูลการรีวิว