ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,384
  109

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ราย่อยสลายไม้กลุ่ม Xylariales
คำอธิบาย :  

ราย่อยสลายไม้กลุ่ม xylariales การเก็บตัวอย่าง การคัดแยกเพื่อการเพาะเลี้ยงและการเก็บรักษาตัวอย่างแห้ง โดยทีมวิจัยธนาคารจุลินทรีย์ ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คำสำคัญ :   ราย่อยสลายไม้, biotechnology, fungi, รา, การย่อยสลายไม้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย
เจ้าของผลงานร่วม :   ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ, โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล