นิยะดา ทาสุคนธ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,476
  80

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒)
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   ตู้ไทยโบราณ, ศิลปวัตถุไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ก่องแก้ว วีระประจักษ์
เจ้าของผลงานร่วม :   นิยะดา ทาสุคนธ์, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, ดวงมาลย์ เมฆสวัสดิ์ บรรยายภาษาอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
4
ผู้เข้าชม
1,740
ดาวน์โหลด
228
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒) 1,476
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๓ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๑๙๑-กท. ๒๘๕) 583
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐) 508
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๑) 357

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๓ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๑๙๑-กท. ๒๘๕) 21 ธันวาคม 2564
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๒ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท. ๙๖ - กท. ๑๙๐) 21 ธันวาคม 2564
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๒) 2 ธันวาคม 2564
ตู้ลายทอง ภาค ๒ ตอนที่ ๔ (สมัยรัตนโกสินทร์ กท.๒๘๖-กท.๓๗๓) และหีบลายทอง (๑) 2 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล