งานวิจัยใช้ได้จริง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้อมูลผลงาน

  405      424     
 
Creative Commons License
งานวิจัยใช้ได้จริง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งานวิจัยใช้ได้จริง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำอธิบาย :  Infographic แนะนำงานวิจัยใช้ได้จริง โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   งานวิจัย, infographic, ผลงานวิจัย, นวัตกรรม, วิจัยและพัฒนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Infographic