การแสดงหุ่นละครเล็ก

ข้อมูลผลงาน

  21      24     
 
Creative Commons License
การแสดงหุ่นละครเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
หัวเรื่อง :  การแสดงหุ่นละครเล็ก
คำอธิบาย :  นางเบญกายทำแปลงเป็นนางสีดา ตามคำสั่งของทศกัณฐ์ เพื่อแกล้งเป็นศพลอยน้ำไปยังค่ายของพระราม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง คณะสิปปธรรม คำนาย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เฉลิมพล เสียงเสนาะ, เฉลิมวุฒิ ฉัตรรุ่งเรืองกุล, สันติ สวนศรี, นพดล หงษ์สีสกุล, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ธีระพันธ์ คำไล้
คำสำคัญ :   สีดา, คลองบางหลวง, หุ่นละครเล็ก, การแสดง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ