หอกซัด หรือ หอกสั้น

ข้อมูลผลงาน

  608      260     
 
Creative Commons License
หอกซัด หรือ หอกสั้น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หอกซัด หรือ หอกสั้น
คำอธิบาย :  หอกซัด หรือ หอกสั้น เป็นอาวธที่นิยมใช้บนหลังม้า สามารถใช้แทง และพุ่งออกไปหาศัตรูได้ มีลักษณะสั้นมากกว่าหอกทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ครูวัชนี เมษะมาน
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ครูวิมลมาศ นาคสวัสดิ์, หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, ว่าที่ร้อยตรีสิขริน สุวรรณนที, ธมลพรรณ ปานะวงษ์, ศูนย์อนุรักษ์และเผยแพร่อาวุธไทยโบราณ สำนักดาบพุทไธสวรรย์ แห่งกาญจนบุรี, ครูจริญญา เมษะมาน, ครูจุฑารัตน์ บุญประคอง, ว่าที่ร้อยตรีจิระ เมษะมาน
คำสำคัญ :   หอกซัด, ศาสตราวุธไทย, หอกสั้น, อาวุธไทยโบราณ, อาวุธยาว, มหาวิทยาลัยมหิดล
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (732.85 KB)