การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว

ข้อมูลผลงาน

  208      203     
 
Creative Commons License
การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมควบคุมด้วงแรดมะพร้าว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   สารเคมี, ด้วง, แมลงศัตรูพืช, การป้องกัน
URL :   https://www.facebook.com/PATRS.DOA/
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.07 MB)