การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย

ข้อมูลผลงาน

  524      377     
 
Creative Commons License
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างปลอดภัย
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   การป้องกัน, แมลง, สารเคมี, ศัตรูพืช
URL :   https://www.facebook.com/PATRS.DOA/
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.67 MB)