ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560

ข้อมูลผลงาน

  1,517      6,995     
 
Creative Commons License
ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผังการผสมสารป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช 2560
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กรมวิชาการเกษตร
คำสำคัญ :   โรคของพืช, ศัตรูพืช, พืช, สารเคมี, การป้องกัน, แมลง
URL :   https://www.facebook.com/PATRS.DOA/
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (588.30 KB)