ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย

894      2,730
 
Creative Commons License
ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญาชื่อเจ้าของภูมิปัญญา นายวินัย รัตนบุรีที่อยู่ 31 หมู่ 13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นอาชีพ เกษตรกรอายุการศึกษาภูมิปัญญา ......43.........ปีชื่อภูมิปัญญา ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัยประวัติข้อมูลภูมิปัญญานายวินัย รัตนบุรี เกิดวันที่ 10 เมษายน 2517 เดิมคุณวินัยเป็นคนกระบี่และได้แต่งงานแล้วย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น คุณวินัยเริ่มทำงานรับเหมาก่อสร้างทั่วทุกจังหวัดได้เงินเดือนเดือนละหลายหมื่นบาทส่งเสียเลี้ยงดูบุตรจนเรียนจบปริญญา ในปี พ.ศ 2550 คุณวินัยประสบอุบัติเหตุทำให้คุณวินัยไม่สามารถทำงานหนักๆได้อีก เริ่มต้นคุณวินัยได้เล่าว่าหลังจากที่ป่วยคุณวินัยก็ว่างงานและคุณวินัยชอบปลูกผักสวนครัวไว้ทำกินอยู่แล้ว จึงเริ่มหาผักต่างๆมาปลูก กำหนดความรู้/แสวงหาความรู้ (ภายใน/ภายนอก)ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีการสร้างความรู้ (ขั้นตอน/วิธีการการสร้างภูมิปัญญา) คุณวินัยเลยเริ่มขุดบ่เลี้ยงปลาตามที่สมัยปู่ย่าพาทำคุณวินัยได้ลองผิดลองถูกจนสามารถทำให้น้ำไม่ซึมออกจากบ่แล้วคุณวินัยก็ทำการปล่อยน้ำไว้จนกว่าน้ำจะนิ่งและเอาปลามาลง คุณวินัยยังได้เลี้ยงบ่กบข้างๆกันกับบ่ปลาอีกด้วย พื้นที่ว่างๆของคุณวินัยคุณวินัยได้นำเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาปลูกแซมไว้เพื่อที่จะได้ใช้ทำกินโดยที่ไม่ต้องซื้อเขากิน ส่วนชะอมคุณวินัยเห็นว่ามันทนต่อทุกสภาพอากาศและไม่จำเป็นต้องดูแลมากนักคุณวินัยจึงปลูกไว้จำนวนมากพอดู คุณวินัยยังได้เล่าให้ฟังว่าคุณวินัยเลี้ยงไก่พันธ์พื้นบ้านไว้ด้วยเพราะเลี้ยงง่ายและโตไว พื้นที่ที่ว่างๆคุณวินัยจะลงผลไม้เช่นฝรั่ง หน่อยหน่า ทับทิม มะม่วง ลำไย ชมพู่ ขนุน ไว้ให้ลูกหลานกินและถ้าเหลือคุณวินัยจะได้ขายเพื่อแบ่งเบาภาระลูกหลาน การจัดเก็บและการค้นคืนความรู้ (การจดจำ/เอกสาร/ฐานข้อมูล)ทำการสำรวจข้อมูลที่สวนคุณวินัย สุชาติ ยองรัมย์ พร้อมถ่ายทำวีดีโอคุณวินัยเล่าว่า เศรษฐกิจพอเพียง“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแม้โลกจะ เปลี่ยนแปลง การถ่ายทอดความรู้และการใช้ประโยชน์ (ซึมซับไว้กับตนเอง หรือ เผยความรู้ให้แก่องค์กร) คุณวินัยได้เล่าประสบการณ์และให้ความรู้ในการทำเกษตรพอเพียงและยังเปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านข้างเคียงได้เข้ามาใช้ประโยชน์และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันพิกัด (สถานที่) 31 หมู่ 13 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่นข้อมูลผู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560ชื่อผู้ศึกษา นายสาธิต ภูมิเวียงศรีหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) รุ่น 4รายวิชา ความเป็นครู (800 5201)เน้นศึกษา ครูกับการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นคณะ ศึกษาศาสตร์สถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานที่ทำงาน กศน.อำเภอเมืองขอนแก่นอาจารย์ผู้สอน 1. รองศาสตราจารย์ สำเร็จ คำโมง (ครูภูมิปัญญาไทย, ศิลปินมรดกอีสาน) 2. อาจารย์ ดร.พา อักษรเสือ 3. อาจารย์ ดร.ธีรภัทร โคตรบรรเทา 4. อาจารย์ สุชาดา ลดาวัลย์ 5. อาจารย์ อัจฉริยะ วงษ์คำซาว 6. อาจารย์ บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เศรษฐกิจพอเพียง, เกษตร, เกษตรพอเพียง, เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฎีใหม่, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วินัย รัตนบุรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สาธิต ภูมิเวียงศรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ข้อมูลปฐมภูมิ, VDO Clip, รูปภาพ, ใบงาน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://youtu.be/Ua7y8R3Obu4
URL :
:
วินัย รัตนบุรี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สาธิต ภูมิเวียงศรี. (2561). ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103005
วินัย รัตนบุรี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สาธิต ภูมิเวียงศรี. (2561). "ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103005. (27 มีนาคม 2562)
วินัย รัตนบุรี, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, สาธิต ภูมิเวียงศรี. "ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103005.


รีวิว : ฟ้าหลังฝนสวนคุณวินัย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว