ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ)

10,901      14,837
 
Creative Commons License
ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ) ออกแบบโดย คุณศุภกิจ เฉลิมลาภในปี พ.ศ. 2553 ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างงาน สร้างทักษะ และสร้างตลาดทางด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภคที่สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่มีความหลากลายมากขึ้นต่อไป ฟอนต์นี้เป็นหนึ่งในโครงการเผยแพร่ฟอนต์ลิขสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแจกจ่ายให้ใช้อย่างเสรีปราศจากปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : SIPA, TH SarabunPSK, sarabun, ศุภกิจ เฉลิมลาภ, sarabunpsk, font, ฟอนต์, SarabunPSK, สารบรรณ, sarabun psk, Sarabun
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศุภกิจ เฉลิมลาภ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ฟอนต์
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2561). ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ), 10 สิงหาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103461
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. (2561). "ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103461. (10 สิงหาคม 2561)
ศุภกิจ เฉลิมลาภ. "ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ)". 10 สิงหาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/103461.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ฟอนต์ TH SarabunPSK (สารบรรณ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว