พ่อแก่

ข้อมูลผลงาน

  78      70     
 
Creative Commons License
พ่อแก่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พ่อแก่
คำอธิบาย :  พ่อแก่ หรือ หรือพระฤาษี ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะ เคารพนับถือบูชา ซึ่งมีความเชื่อว่า ในอดีต พ่อแก่หรือพระฤาษี เป็นผู้นำเอาศิลปะ แขนงต่างๆ มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กฤตมุข ธนรัช, สันติ สวนศรี, คณะกรณ์กัญจนรัตน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, พิชชาพร นนทกนก
คำสำคัญ :   บูชาครู, การแสดงพื้นบ้าน, การแสดง, ลิเก, พ่อแก่, ครู, ลิเกทรงเครื่อง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (987.23 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง