พ่อแก่

ข้อมูลผลงาน

  206      97     
 
Creative Commons License
พ่อแก่ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พ่อแก่
คำอธิบาย :  พ่อแก่ หรือพระฤาษี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆ เคารพนับถือบูชา มาจากความเชื่อที่ว่า ในอดีต พ่อแก่หรือพระฤาษีเป็นผู้นำเอาศิลปะ แขนงต่างๆ มาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, พิชชาพร นนทกนก
คำสำคัญ :   ลิเกทรงเครื่อง, การแสดง, ครู, ลิเก, การแสดงพื้นบ้าน, บูชาครู, พ่อแก่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (987.23 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง