การบูชาครู

ข้อมูลผลงาน

  126      309     
 
Creative Commons License
การบูชาครู is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การบูชาครู
คำอธิบาย :  การบูชาครูของคณะลิเก เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะเริ่มแสดง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   บ้านเครื่องคุณรัตน์, พิชชาพร นนทกนก, กฤตมุข ธนรัช, สันติ สวนศรี, คณะกรณ์กัญจนรัตน์
คำสำคัญ :   การแสดงพื้นบ้าน, บูชาครู, การแสดง, ครู, ลิเกทรงเครื่อง, ลิเก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.83 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (2.61 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (2.11 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง