การดูแลผิวพรรณ

ข้อมูลผลงาน

  367      250     
 
Creative Commons License
การดูแลผิวพรรณ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การดูแลผิวพรรณ
คำอธิบาย :  Doctor อาสา อาสาพาท่านเข้าสู่บทเรียน "การดูแลผิวพรรณ" เริ่มจากรู้จักโครงสร้างของผิวหนัง การดูแลผิวหนังทั่วไป กรณีประชาชนกลุ่มที่มีสุขภาพผิวดี (Basic self care : healthy skin) การดูแลผิวในส่วนของกลุ่มประชาชนผิวมัน การเกิดสิว การดูแลรักษา และการบำรุง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ด๊อกเตอร์อาสา
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   นายแพทย์กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   การดูแลผิวมัน, ผิวมัน, การดูแลผิวในสภาพผิวมัน, สิวคืออะไร, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ, ผิวหนังทั่วไป, การดูแลผิว, อาการแสดงของสิว, โครงสร้างผิวหนัง, สิว, สภาพผิวมัน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.71 MB)