ภาพสีน้ำ วันแม่ แบบ inspiration Art

ข้อมูลผลงาน

  205      245     
 
Creative Commons License
ภาพสีน้ำ วันแม่ แบบ inspiration Art is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาพสีน้ำ วันแม่ แบบ inspiration Art
คำอธิบาย :  “คงไม่มีผู้หญิงคนไหน ในโลกที่สวยที่สุด และเก่งที่สุดในโลกนี้ ในใจเราทุกคนถ้าไม่ใช่แม่ของเรา”
แมํผู๎เป็นผู๎ให๎ และมีความรักที่ยิ่งใหญํ อยํางไมํเคยจืดจาง แมํเป็นภาพที่สวยงามในความทรงจ าของทุกคน และ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นภาพจ าในความอํอนโยนและเข๎มแข็งที่สุดในเวลาเดียวกัน
“อุ่นใดๆ โลกนี้ไม่มีเทียบเทียม อุ่นอกอ้อมแขน อ้อมกอดแม่ประคอง” ทํอนหนึ่งในบทเพลง อิ่มอุํน ของจุ๎ย ศุ บุญเลี้ยง ที่แทนความหมายที่ยิ่งใหญํของค าวําแมํได๎งดงาม ภาพวาดในชื่อภาพวันแมํ รักแมํ ของผม เกิดขึ้น จากการที่ผมได๎บังเอิญได๎ถํายภาพมุมที่นํารักของแมํลูกสองคูํทีผมพบเจอ คูํแรก เป็นแมํลูกคูํหนึ่ง ที่ประตูทําแพ ที่เชียงใหมํ คูํแมํลูกชาวตํางชาติ ลูกสาวขี่คอแมํเดินเลํนด๎วยกัน รอยยิ้มความสดใสของลูกน๎อย เป็นภาพที่งดงามในวันนั้น
คูํที่สองผมพบเจอ แมํลูกคูํนี้ที่ถนนมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่แดดแรง มีเด็กน๎อยกางรํม และมีมือของแมํ คอยจูงมือพาเดินไปด๎วยกัน สีสันในมุมดีๆ เรื่องราวนํารักๆ ที่ผมพบเจอ กลับมาให๎เป็นภาพดีๆ อีกครั้ง เมื่อมาเป็น ภาพวาด และสีสันและความรักของแมํที่ถูกถํายทอดในมุมนึงบนโลกใบนี้ทุกวัน .....เพราะความรักของแม่งดงามในทุกวันที่ โลกนี้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเสมอ
ณัฐพล บุญเพ็ญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ณัฐพล บุญเพ็ญ
คำสำคัญ :   สีน้ำ, water, วาดรูป, แนวใหม่, สอนวาดรูป, art, color, คลิปวาดรูป, ลายเส้น, ภาพแรงบันดาลใจ, inspiration, ณัฐพล บุญเพ็ญ, paint
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, สไลด์ สื่อนำเสนอ, คลิปเสียง, รูปภาพและการออกแบบ, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (784.48 MB)