บ้านเรือนไทยในสไตล์ Inspiration Art

ข้อมูลผลงาน

  303      197     
 
Creative Commons License
บ้านเรือนไทยในสไตล์ Inspiration Art is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บ้านเรือนไทยในสไตล์ Inspiration Art
คำอธิบาย :  ศิลปะนอกจากอยูํคูํกับโลกมนุษย์เราอยํางไมํมีวันจางหายไปแล๎ว
ศิลปะก็ยังคงอยู่คู่กับความเป็นไทยในประเทศเรามาอยํางช๎านาน เชํนกัน
ไมํวําโลกเราจะเจริญก๎าวหน๎าไปสูํยุคที่สุดของความทันสมัยเพียงใด การโหยหาหรือการคิดถึงความเป็นไทยในความทรงจ า ก็ล๎วนให๎ความสุขและรอยยิ้มเมื่อเรานึกถึงเสมอ
แรงบันดาลใจในการวาดภาพนี้ เกิดจากการที่ผมได๎เดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาเมื่อหลายปีกํอน ได๎ถํายภาพนี้ เก็บไว๎ เป็นบ๎านไม๎ไทยๆ กับผลไม๎ที่แขวนขายอยูํที่หน๎าบ๎าน จากภาพถํายสีขาวด า ที่ผมถํายถํายมาเก็บไว๎ วันนี้ผมนึกอยาก มาวาดสเก็ตช์ลายเส๎น และเติมสีสันให๎กับภาพนี้ให๎มีสีสันขึ้นมาอีกครั้ง
หลังคาหน๎าตํางโต๏ะไม๎ และผลไม๎ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ผมได๎เติมสีสันในสไตล์ลงสีแบบผมให๎มันมี สีสัน และเติมจินตนาการของภาพที่ตํางไปจากภาพที่เราถํายเก็บไว๎
ศิลปะและแรงบันดาลใจใหม่ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ...เมื่อภาพที่เราเห็นมีสีสันที่ตํางไปจากเดิม บ๎านไม๎ไทยๆ หลังนี้ มีชีวิตมีสีสัน และมีจินตนาการของความคิดถึง ..อยูํนั้น
ณัฐพล บุญเพ็ญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ณัฐพล บุญเพ็ญ
คำสำคัญ :   water, inspiration, วาดรูป, paint, คลิปวาดรูป, สอนวาดรูป, art, color, แนวใหม่, ภาพแรงบันดาลใจ, ณัฐพล บุญเพ็ญ, สีน้ำ, ลายเส้น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, Flash Clip, รูปภาพและการออกแบบ, สไลด์ สื่อนำเสนอ, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (692.17 MB)