เครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่อง

ข้อมูลผลงาน

  108      186     
 
Creative Commons License
เครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่อง is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องแต่งกายลิเกทรงเครื่อง
คำอธิบาย :  เครื่องแต่งกายของลิเกทรงเครื่อง ที่ทำให้ลิเกนี้หาชมยากเพราะเครื่องแต่งกายหายาก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, กฤตมุข ธนรัช, สันติ สวนศรี, พิชชาพร นนทกนก, บ้านเครื่องคุณรัตน์
คำสำคัญ :   การแสดง, ลิเก, เครื่อง, ลิเกทรงเครื่อง, การแสดงพื้นบ้าน, เครื่องแต่งกาย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.32 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.19 MB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.21 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง