ปันจุเหร็จตัด

ข้อมูลผลงาน

  194      202     
 
Creative Commons License
ปันจุเหร็จตัด is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปันจุเหร็จตัด
คำอธิบาย :  ปันจุเหร็จตัด หรือ บัณฑจุเร็จ เครื่องประกอบศรีษะ ใช้ในความหมายแทนผ้าโพก ใช้กับตัวเอกและตัวรอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะกรณ์กัญจนรัตน์, บ้านเครื่องคุณรัตน์, พิชชาพร นนทกนก, กฤตมุข ธนรัช, สันติ สวนศรี
คำสำคัญ :   เครื่องแต่งกาย, ปันจุเหร็จตัด, บัณฑจุเร็จ, ปันจุเหร็จ, การแสดงพื้นบ้าน, การแสดง, ลิเก, เครื่อง, ลิเกทรงเครื่อง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.16 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (1.18 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง