การใช้ภูมิปัญญาผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งซุปเปอร์พด. 7

ข้อมูลผลงาน

  217      234     
 
Creative Commons License
การใช้ภูมิปัญญาผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งซุปเปอร์พด. 7 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การใช้ภูมิปัญญาผลิตสารไล่แมลงจากสารเร่งซุปเปอร์พด. 7
คำอธิบาย :  สื่อเรียนรู้เรื่อง \"ตามรอยหมอดินอาสา| ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตการเกษตร\"
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คำสำคัญ :   ภูมิปัญญา, what2grow, ซุปเปอร์พด. 7, หมอดินอาสา, สารไล่แมลง
URL :   learn.what2grow.in.th
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, VDO Clip, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (254.41 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง