สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลผลงาน

  235      756     
 
Creative Commons License
สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ
คำอธิบาย :  สาขาวิชาการของสภาวิจัยแห่งชาติ 12 สาขา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สภาวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง่ชาติ (วช.)
คำสำคัญ :   สาขาวิจัย, Research, Research Classification, Classification, Taxonomy, สภาวิจัย, หมวดหมู่, สาขาวิชาการ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, คณิตศาสตร์, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อ้างอิง, คำศัพท์ คำนิยาม ความหมาย

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (136.75 KB)