งา ราชินีแห่งพืชน้ำมัน

ข้อมูลผลงาน

  155      139     
 
Creative Commons License
งา ราชินีแห่งพืชน้ำมัน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งา ราชินีแห่งพืชน้ำมัน
คำอธิบาย :  สนใจเทคโนโลยีเครื่องมือแปรรูปงา ติดต่อได้ที่ : ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 353530 หรือ 081 265 3700 อีเมล 2504pongrat@gmail.com หรือ ariyaporn.p@ubu.ac.th เว็บไซต์ : www.ubu.ac.th/sesame
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
คำสำคัญ :   พืชน้ำมัน, งาขาว, งาเกษตร, เครื่องปลูกงา, เอกสารเผยแพร่, โปสเตอร์, ใบปลิว, การปลูกงา, พืชเศรษฐกิจ, งาดำ, งา
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/221-sesame/324-sesame-brochure
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (2.05 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง