การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด

ข้อมูลผลงาน

  45      33     
 
Creative Commons License
การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การผลิตอาหารสัตว์จากสับปะรด
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (สท.)
คำสำคัญ :   เอกสารประชาสัมพันธ์, การเกษตร, ใบปลิว, การผลิตอาหารสัตว์, สับปะรด, โปสเตอร์
URL :   https://www.nstda.or.th/agritec/medias/publications/181-การแปรรูปและการประยุกต์วัสดุทางการเกษตร/391-fermentation-pieapple
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ