ป้ายร้านถ้วยก๋าไก่ กว๊านพะเยา

ข้อมูลผลงาน

  276      501     
 
Creative Commons License
ป้ายร้านถ้วยก๋าไก่ กว๊านพะเยา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ป้ายร้านถ้วยก๋าไก่ กว๊านพะเยา
คำอธิบาย :  ป้ายร้านถ้วยก๋าไก่ กว๊านพะเยา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ภรณี ศิริโชติ
คำสำคัญ :   ร้านอาหาร, การออกแบบป้ายชื่อร้าน, กว๊านพะเยา, ป้ายชื่อร้านอาหาร
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (61.07 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง