แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

ข้อมูลผลงาน

  99      66     
 
Creative Commons License
แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   OPEC, เศรษฐกิจโลก, เศรษฐกิจ, สินเชื่อ, USMCA, 2562
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ